Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

Aquesta Política de Protecció de Dades està adaptada específicament al web de la FUNDACIÓ ESPRIU (http://www.fundacionespriu.coop/es), així com a les aplicacions i altres serveis que el titular de les dades de caràcter personal pugui sol·licitar mitjançant la pàgina web esmentada (anomenats col·lectivament “Serveis”). A aquest efecte, i en les condicions que es recullen a la Política de Protecció de Dades, la FUNDACIÓ ESPRIU pot comunicar les seves dades personals a altres empreses del Grup quan sigui necessari per a la prestació dels Serveis esmentats.

Aquesta Política de Protecció de Dades pot ser modificada per la FUNDACIÓ ESPRIU, prèvia comunicació al titular de les dades a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè pugui conèixer-la i continuar utilitzant els nostres Serveis. El fet de continuar gaudint dels nostres Serveis després d’haver-li comunicat les modificacions esmentades implica que hi està d’acord, llevat que sigui necessari el consentiment exprés.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

El responsable del tractament de les dades personals que el titular de les dades faciliti a la pàgina web (http://www.fundacionespriu.coop/es) és la FUNDACIÓ ESPRIU, amb domicili a l’avinguda Josep Tarradellas, 123-127, 4t, de Barcelona, ​​08029.

Per a la gestió adequada del tractament de les seves dades personals, la FUNDACIÓ ESPRIU té designat un delegat de Protecció de Dades al qual vostè pot acudir per resoldre qualsevol qüestió que necessiti. S’hi pot contactar per correu electrònic a l’adreça DPO@grupoasisa.com.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

A la FUNDACIÓ ESPRIU podem tractar les dades personals obtingudes del titular d’aquestes per a les finalitats següents:

 1. Contacte: gestionar les dades de les persones interessades que contacten amb la FUNDACIÓ ESPRIU a través dels formularis que la FUNDACIÓ ESPRIU posa a disposició de l’usuari. Així mateix, les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que vostè ens faci arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web.
 2. Subscripció a la newsletter i la revista: gestionar la subscripció a la newsletter i a la revista de la Fundació.

 

QUINES DADES TRACTEM I DE QUINA FONT S’OBTENEN?

Les dades tractades provenen de:

 • Dades facilitades per l’interessat a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte i de les relacions que entaula amb la FUNDACIÓ ESPRIU.
 • Dades obtingudes d’estudis de màrqueting en què vostè hagi acceptat participar i hagi donat el consentiment per ser utilitzades.

En funció del servei, les dades tractades comprenen la tipologia següent:

 • Dades identificatives (per exemple, nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon).

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades per a l’enviament i la subscripció tant de la newsletter com de la revista és el seu propi consentiment.

La base legal per al tractament de les seves dades per posar-se en contacte amb vostè és el seu propi consentiment, atorgat en els formularis corresponents.

L’enviament de publicitat i màrqueting de productes propis està basat en l’interès legítim de la FUNDACIÓ ESPRIU. En la resta de supòsits, així com quan la publicitat sigui de tercers, el tractament es basarà en el consentiment que necessàriament se li haurà de sol·licitar.

 

A QUI ES COMUNIQUEN LES SEVES DADES?

Les dades personals tractades per la FUNDACIÓ ESPRIU per assolir les finalitats detallades anteriorment poden ser comunicades als destinataris següents d’acord amb la base legitimadora de la comunicació.

En virtut del que acabem de dir, les següents comunicacions de dades persegueixen garantir el desenvolupament correcte de la relació contractual, així com donar compliment a obligacions legals que exigeixen realitzar les comunicacions esmentades:

 • Organismes i administracions públiques.

 

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a la prestació del servei o mentre l’interessat no retiri el seu consentiment. Posteriorment, les dades se suprimiran d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que n’implica el bloqueig, i estaran disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el Defensor del Pueblo, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que en puguin derivar i, un cop transcorregut aquest, es procedirà a eliminar-les completament.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ ESPRIU s’estan tractant dades personals que el concerneixen o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades, vostè pot exercir els drets següents:

 • Accedir a les seves dades per tal de conèixer el tractament de les dades personals de l’interessat dutes a terme per la FUNDACIÓ ESPRIU.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades quan l’interessat les consideri inexactes, i que siguin objecte de tractament per part de la FUNDACIÓ ESPRIU o, fins i tot, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos en què la normativa ho prevegi. En aquests casos, la FUNDACIÓ ESPRIU ha de conservar les dades objecte de la limitació per a l’exercici o defensa de reclamacions, tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat de les seves dades en els casos en què l’interessat sol·liciti rebre les dades de caràcter personal que li incumbeixin i que hagi facilitat a la FUNDACIÓ ESPRIU. Aquestes dades es proporcionaran a l’interessat en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. En aquest cas, la FUNDACIÓN ESPRIU deixaria de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, l’interessat té dret, en qualsevol moment, a oposar-se a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics enviats per la FUNDACIÓ ESPRIU i retirar el seu consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament basat abans d’haver prestat aquest consentiment.

Igualment, l’interessat pot exercir els drets descrits anteriorment mitjançant una sol·licitud escrita adreçada a la FUNDACIÓ ESPRIU i al domicili postal avinguda Josep Tarradellas, 123-127, 4t, de Barcelona, 08029, o bé trametent un correu electrònic a l’adreça DPO@grupoasisa.com. En tots dos casos ha d’indicar “Política de Protecció de Dades”.

Finalment, el titular de les dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.